വൈദ്യുതി സർചാർജ് ഈടാക്കാൻ കെഎസ്ഇബി; ജനത്തിന് ഇരുട്ടടി

വൈദ്യുതി സർചാർജ് ഈടാക്കാൻ കെഎസ്ഇബി; ജനത്തിന് ഇരുട്ടടി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് ഉടൻ ഉയർന്നേക്കും. അടുത്ത നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ യൂണിറ്റിന് 1.05 രൂപ വീതം നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് (കെഎസ്ഇബി) പവർ റെഗുലേറ്ററിന്റെ അനുമതി തേടി. വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്ക് യൂണിറ്റിന് 50 പൈസ കൂട്ടണമെന്നാണ് ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

നിർദിഷ്ട വർദ്ധനകൾ അടുത്ത നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കും.

കേരള നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാൽ റെഗുലേറ്ററുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെപ്തംബർ 14ന് ശേഷം മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കൂ.

നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി നിരക്കുകൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ സാധുതയുണ്ട്. നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ച ശേഷം കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കും.

Leave a Reply